Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Sprawdź czy nie jesteś pracownikiem

Głośno ostatnio o „polowaniu” fiskusa na podatników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Więcej na ten temat pisałam tutaj

Dziś w kilku słowach opowiem co ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje za działalność gospodarczą. W ustawie, o której mowa można znaleźć trzy warunki, które o ile są spełnione łącznie świadczą o tym, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą. Oznacza to, że nie spełnienie któregokolwiek z nich oznacza, że prowadzona działalność jest w świetle ustawy działalnością gospodarczą, a osoba ją prowadzona jest uznawana za przedsiębiorcę.

Za pozarolniczą działalność nie uznaje się czynności, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Odwracając niejako powyższą definicję, można uznać że czynności które wykonuje podatnik będą kwalifikowane jako działalność gospodarcza jeżeli:

– osoba ta ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania, czyli odpowiada całym swoim majątkiem (również prywatnym) za powstałe zobowiązania, lub

– wykonuje czynności w miejscu i czasie wyznaczonym przez siebie, a nie przez zlecającego, jak również nie znajduje się pod niczyim kierownictwem, innymi słowy przedsiębiorca sam decyduje kiedy i gdzie świadczy swoje usługi i wykonuje czynności z nimi związane, lub też

– ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Ryzyko gospodarcze to nic innego jak możliwość wystąpienia zdarzeń, mających w konsekwencji negatywny wpływ na wynik działalności,  a inaczej jest to ryzyko poniesienia straty.

Powyższe przesłanki to swoiste wyznaczniki dla urzędnika weryfikującego czynności danego podatnika, wskazują więc obszary na jakie należy zwrócić uwagę ustalając warunki współpracy.

 

 

Dodaj komentarz